TRENDY LEATHER BV

GELDIG PER 01 APRIL 2014

DEFINITIES

LEVERANCIER: Trendy Leather BV, haar vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigden.

WEDERPARTIJ: Iedere (rechts) persoon, die met de leverancier een overeenkomst aangaat,
dan wel om een offerte verzoekt of die van Trendy Leather BV een offerte
ontvangt en diens vertegenwoordiger en rechtverkrijgenden.

ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trendy Leather BV en alle transacties onder welke titel dan ook.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Trendy Leather BV gebruik maakt van diensten van derden.
 3. De toepasselijk van voorwaarden van de tegenpartij wordt uitgesloten.
 4. Door het plaatsen van een order en/of de ontvangst name van goederen, aanvaardt de tegenpartij deze voorwaarden en wordt hij geacht met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 5. In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
 6. Bij strijdigheid tussen de tekst van de offertes van Trendy Leather BV en deze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van de algemene voorwaarden.

AANBIEDINGEN / OFFERTES

 1. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders is aangegeven.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trendy Leather BV niet tot levering van een gedeelte van in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen gelden uitsluitend voor de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Trendy Leather BV behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren. Indien door Trendy Leather BV een monster, model of voorbeeld is verstrekt dan wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen afwijken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.`

DE OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten binden Trendy Leather BV eerst na schriftelijke bevestiging door Trendy Leather BV.
 2. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen binden Trendy Leather BV slechts indien deze door Trendy Leather BV schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor elke overeenkomst geldt dat deze wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende- uitsluitend ter beoordeling van Trendy Leather BV – kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst. Trendy Leather BV is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst ,of alvorens verder te presteren van de wederpartij zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

DE LEVERING

 1. De levering van de goederen en de overgang van het risico vindt plaats door de overdracht van de goederen door de ontvangst name van de goederen door de koper dan wel de overdracht aan de beroepsvervoerder.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde direct bij aflevering op eventuele beschadigingen/ tekorten te controleren en dienen schriftelijk binnen 8 werkdagen te worden gemeld bij Trendy Leather BV en mits de zaken zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
 3. Geringe afwijkingen die in de handel toelaatbaar worden geacht of technisch niet te vorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat,gewicht finish en design kunnen geen reden vormen voor een klacht.
 4. Bij gerechtvaardigde klachten heeft Trendy Leather BV de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen 30 dagen na de ontvangst van de retourzending.
 5. Wederpartij kan ingeval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Trendy Leather BV.
 6. Een opgave van levertijd door Trendy Leather BV is altijd een benadering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Trendy Leather BV sluit aansprakelijkheid voor gevolgen van verlate levering uit.
 7. Ingeval de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot zijn beschikking, voor zijn rekening en risico.
 8. Trendy Leather BV is gerechtigd de goederen aan derden te verkopen, die door wederpartij werden geweigerd en/of retour ontvangen, voorzien van welke (merk)labels ) van wederpartij dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk)labels leidt tot schade aan of waardevermindering van de betreffende artikelen. Trendy Leather BV is ook op geen enkel ander wijze een vergoeding verschuldigd inzake de merklabels jegens de wederpartij of derden.

BETALING

 1. De betaling van de koopprijs dient te geschieden op een door Trendy Leather BV aan te wijzen bankrekening binnen 10 dagen na de factuurdatum.
 2. Iedere betaling door wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door Trendy Leather BV gemaakte invorderingskosten en administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. Indien betaling niet heeft plaats gevonden binnen de hiervoor genoemde termijn is wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest over het alsdan openstaande bedrag
 4. Alle te maken kosten- gerechtelijk en buitengerechtelijk- komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door wederpartij verschuldigde bedrag

OVERMACHT

 1. Hieronder wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de tegenpartij van Trendy Leather BV niet meer kan worden gevergd.
 2. Trendy Leather BV zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar het oordeel van Trendy Leather BV een overmacht situatie voordoet of dreigt voor te doen. Trendy Leather BV zal met wederpartij in overleg treden met wederpartij over een nieuwe termijn waarop de prestatie wordt geleverd.
 3. Indien de overmacht naar het oordeel van Trendy Leather BV van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen omtrent de ontbinding van de overeenkomst en de gevolgen daarvan.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Trendy Leather BV geleverde goederen blijven tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, aan Trendy Leather BV is verschuldigd inclusief rente en kosten, eigendom van Trendy Leather BV.
 2. Ingeval van niet betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden, of in liquidatie treden van de wederpartij heeft Trendy Leather BV het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte van de order die nog geleverd moet worden, te annuleren en het reeds geleverde of nog niet betaalde, als eigendom van Trendy Leather BV terug te vorderen. In al die gevallen is elke vordering op de wederpartij ineens en direct opvorderbaar.
 3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden verkocht, doch mogen niet in onderpand worden gegeven, noch in consignatie of evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.
 4. Ingeval van doorverkoop draagt de wederpartij voor nu en alsdan alle rechten en vorderingen jegens de derde koper aan Trendy Leather BV. De wederpartij is verplicht om eerste verlangen van Trendy Leather BV alle gegevens inzake de derdekoper te verstrekken.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig wordt, voortvloeiende of verband houdende zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde burgerlijke rechter waaronder Trendy Leather BV ressorteertl
 3. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 10-04-2014.